ДРУЖЕСТВО   НА   СОФИЙСКИТЕ   ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ   ЛЕКАРИ
официален   сайт   на   ДСОПЛ
СИЛНИ СМЕ, КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО!
   телефон: +359 886408437                                                                                                    e-mail: dsoplus@gmail.com

ПОСЕТИТЕЛИ


Stats Of Hits
Промените в Наредба №15 за имунизациите и в имунизационния календар: от 12 май 2017г.  Отпада проба Манту и реимунизация с БЦЖ на отрицателните за 17-годишните, Запознаваме лицето и/или неговия законен представител с показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт, При нежелани реакции след ваксинация не уведомяваме РЗИ, а се съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ реда на чл. 184, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина".
Указание на НЗОК и БЛС РД-16-9/4.04.2018г.за валидноста на бланките(първични медицински документи)
Бланка МЗ-119 за санаториално лечение - изисквания на НОИ София и начина на попълване вижте ТУК
От 10 април стартира подаването на документи за сключване на договори с НЗОК
Изтегли документите  и графика за подаване ТУК, виж дължимия членски внос към БЛС ТУК
Неплатилите над 6м. членски внос и свалени от регистър в БЛС следва да заплатят и 50 лв. такса за включване в регистър
Може да внесете чл.внос и по банков път виж банковата сметка, но Удостоверението за членство може да се получи само в централата на БЛС-СК, ул. Ами Буе №48 от 9-16ч.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.(ДВ брой 28 от 29 март)
НАРЕДБА № 3 от 20 март 2018 г.
за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за ПИМП стр.2-9 (30.03.2018)
Писмо на СРЗИ до ОПЛ за запознаване с Етичния кодекс при работа с деца  (29.03. 2018)
Промени в Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ бр.27) в сила от 1 Април (27.03.2018)
     До 10 март е срока за подаване ( по пощата или на място) на годишните отчети за отпадъците към ИАОС 
Процедура и необходими документи за ОТПАДЪКА, наредби и указания за регистрация и отчитане -  вижте  тук (06.03.2018)
Новите указания на НЗОК за отчитане на сумите по чл.37 от м. Март 2018 (21.02.2018)
Писмо на БЛС до МЗ относно включването на медицинските /извинителни/ бележки в основния ни пакет дейности /16.02.2018/
Проекти за нормативни актове: Основен пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и проект за промяна в нар.8 за профилактичните и диспансерни прегледи виж ТУК   Проект за НРД 2018: виж ТУК
Регламент на ЕС  2016/679 за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.
СИГНАЛ на ДСОПЛ относно изпратени до ОПЛ в гр.София писма с указания въвеждащи нов начин на отчитане на сумите по чл.37 от ЗЗО променящ НРД- 2017 и индивидуалните ни договори със СЗОК (2.2.2018)
Препоръки за отчитане на сумите по чл.37 за м. Януари / в приложения файл 1.2.2018/
Драйвери за връзка на касови апарати Дейзи с компютър: изтегли от тук
Министерството на здравеопазването съобщи, че е направило към НЗОК всички заявени трансфери за потребителската такса при общопрактикуващите лекари (24 Януари 2018)
Информация на НЗОК относно  отчетен документ по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО, съдържащ номерата на документите за заплатени суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО
Писмо от НЗОК до директорите на РЗОК (19.01.2018)
    Бланки за годишните отчети в СРЗИ за 2017г.
ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИТЕ МЕДИКО - СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Формулярите се предават в СРЗИ, ул. “ВРАНЯ” № 20 (8.30 ч. - 17.00ч.) ІV ет., стая 411, 412,  Срок: до 16.02.2018г.
На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2017 г. може да  бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето (глоба от 500 до 1500лв).
Второ писмо на БЛС (10.01.2018) до г-н Ананиев във връзка с неизплатените суми по чл. 37 от м. Август 2017г.
Писмо на БЛС до НЗОК във връзка с неизплатените ни за 3 месеца суми по чл.37 от ЗЗО (4.01.2018г.)
На 3.01.2018г. в среща между ръководството на БЛС, НЗОК и Ж. Начева е постигнато споразумение за отлагане на отчетите на касовите бележки с 3 месеца.
Препоръки във връзка с възможната промяна в отчитането на сумите по чл.37 / номерата на касовите бележки/от 1.1.2018г.
Членски внос за БЛС.
При незаплащане над 6 месеца, може да бъдем "свалени" от регистър. Много колеги миналата година бяха санкционирани по устав с 50 лева за това забавяне. Може да проверите Вашия статус тук       Банкова сметка ТУК
Становище на НСОПЛБ и ДСОПЛ относно проект за промяна на наредба 3 за физическата годност на водачите на МПС (13.12.2017)
Становище на НСОПЛБ и ДСОПЛ относно проект за стандарт по ендокинология(13.12.2017)
БЛС изпрати писмо до Президента с искане за преразглеждане закона за бюджета на НЗОК с два мотива, единия от който е изискването за въвеждане при нас на нов отчет- опис с номерата на касовите бонове от таксите по чл.37 от ЗЗО.(11.12.2017)
Деца в риск и нашите задължения, виж писмо на СРЗИ и телефони и мейли за уведомяване по райони за гр. София (30.11.2017)
НЗОК: Неспазването на периодичността на диспансерните прегледи не е основние за отказ от заплащане. Виж писмото ТУК
Писмо на СЗОК относно сроковете за отчитане през м. Декември виж ТУК (27.11.2017)
Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ.
НЗОК и БЛС регламентират в НРД 2017 - може да видите и разпечатате от ТУК
Препарата за лечение на хепатит VIREAD може да бъде заменен с безплатния Tenofovir виж как тук
При прием в детска ясла се спазват изискванията на Наредба №26/2008г.чл.20 и 21
Вижте писмо- отговор на МЗ до БЛС (13.10.2017г.)
Промени в наредба №15 за Здравните книжки на работещите в хранителни и др. заведения от 31.10.2017г. виж тук
Писмо от РЗОК: Справка за наличните ваксини за Rota/HPV от всички лекари в срок 27.10.2017г. на мейла в офиса, който се отчитате  виж тук
На мейла predhospit@gmail.com може да изпращате (скенирани или снимани) бланки/листове с  искани от болница към Вас за предхоспитализационни изследвани и/или консултации при планов прием.
ВАС обяви Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за нищожна (9.10.2017)   Решението на ВАС от 5.10.2017 виж ТУК
Считано от 1.10.2017 г. съгласно параграф 17 от преходните и заключителни разпоредби на НРД 2017 протоколите за медикаментите трябва да бъдат разпечатани от софтуер, а не написани на ръка. От тази дата трябва да бъдат разпечатвани и всички рецептурни бланки.
РЗОК престават да приемат и финансови отчетни документи на хартиен носител (фактури и спецификации).
Проект- предложение на НСОПЛБ за бюджет ПИМП за 2018г. предвижда увеличение с 12.5% спрямо 2017г.(17.09.2017)
Таблица по пера виж ТУК
Видео урок: как да се абонираме през ПИС-а за получаване на съобщение по е-майл при качването/появата в ПИС на така наречената червена/зелена "дискета" с корекции преди 17-то число от месеца (4.11мин.)17.09.2017, обновена- от м.10.2017 не е възможна нотификация чрез SMS
Писмо на НЗОК относно отчитане на "Карта за отчитане на рисковите фактори за развитие на заболяване" (5.09.2017)
Националните консултанти по специалности за 2017г. виж ТУК (17.08.2017)
Правителствена стратегия в сектор здравеопазване 2017-2021г.
Писмо-отговор на НЗОК относно случаите на незаплащане на диспансерни прегледи при неспазването на препоръчителния период на медицинските дейности по диспансерното наблюдение.(7.08.2017)
МЗ въвежда задължително вписване на УИН на лекаря, издаващ медицинска бележка бл. МЗ 120 (11.08.2017)
Писмо на СРЗИ до ОПЛ за задълженията ни произтичащи от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО и резултати от тематична проверка на 72 медицински практики от Държавна агенция за закрила на детето и предписание.(4.08.2017)
Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол
и/или наркотични вещества или техни аналози
Указание на СРЗИ относно Медицинските бележки,съпътстваща документация, дата на издаване и контрол (20.07.2017)
Проект за промени в Устава на БЛС. Може да предложите Ваши промени. Пишете ни на: dsoplus@gmail.com
Новата бланка за Годишен план за имунизациите 2018г.(срок за подаване в СРЗИ на място или по интернет до 31 юли)

Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ. НЗОК и БЛС регламентират в НРД 2017 - може да видите и разпечатате от ТУКCopyright © 2016-2018
                   ДСОПЛ
Global Family Doctor
НСОПЛБ
БЛС
споделяне в социални мрежи


конкурс на БЛС
Дарителската сметка на Адриана и Георги
виж ТУК
Електронна Академия за
Продължаващо Медицинско Обучение
Обучителни модули Клинични модули Видео
Казуси тестове,Ръководства,Статии
Регистрирай се тук

Уважаеми колеги,
Продължаваме протестните действия, като  искаме да ангажираме и европейски институции.
Каним Ви  на 23 април, понеделник от 12.30ч.-13.30ч. протестен митинг пред НДК по време на неформалната работна среща на министрите на здравеопазването на ЕС
Предварителна програма:
1. Събиране на колегите в 12.30ч. пред пилоните на НДК
Прочитане на Декларация с нашите искания
2. "Семейна снимка" с министър Ананиев на входа на НДК, запознаване на министъра с декларацията и връчването и .
3.При отказ на м-р Ананиев за среща с колегите при налична възможност да се осигури достъп да конферентна зала №3 на НДК по време на пресконференцията от 16.30ч. да се осъществи  връчването на Декларацията на министър в присъствието на официални лица и журналисти.
Нашите основни искания са:
1. Намаляване на административните ни дейности и задължения  рефлектиращи  негативно на медицинското обслужване на пациентите ни.
2. Остойностяване на труда ни, отразяващо реално квалификацията и отговорностите ни.
3. Иницииране на законодателна промяна в ЗЗО (Закона за здравното осигуряване) за  отпадане на отчетите с описите на касовите бележки по чл.37 ал.6.
4. Всички групи лица освободени от потребителка такса  да заплащат пълния размер на  таксата, а сумите да им бъдат реинбурсирани от съответните институции.
5. Заплащане при всяко посещение при лекаря на пълния размер на потребителската  такса в размер на 1% от МРЗ (минимална работна заплата).
6. Отпадане на 24 часовото ни разположение.
Ако участието в протеста  съвпада с обявеният Ви работен график може да уведомите СЗОК за временна промяна в работният график за деня  на мейла на СЗОК e-mail: sofia@nhif.bg в свободен текст / в тридневен срок/, считано от 23 април.
                                              СИЛНИ СМЕ , КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО!
                                     ОЧАКВАМЕ ВИ!!!