ДРУЖЕСТВО   НА   СОФИЙСКИТЕ   ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ   ЛЕКАРИ
официален   сайт   на   ДСОПЛ
СИЛНИ СМЕ, КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО!
   телефон: +359 886408437                                                                                                    e-mail: dsoplus@gmail.com

ПОСЕТИТЕЛИ


Stats Of Hits
Промените в Наредба №15 за имунизациите и в имунизационния календар: от 12 май 2017г.  Отпада проба Манту и реимунизация с БЦЖ на отрицателните за 17-годишните, Запознаваме лицето и/или неговия законен представител с показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт, При нежелани реакции след ваксинация не уведомяваме РЗИ, а се съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ реда на чл. 184, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина".
     До 10 март е срока за подаване ( по пощата или на място) на годишните отчети за отпадъците към ИАОС 
Процедура и необходими документи за ОТПАДЪКА, наредби и указания за регистрация и отчитане -  вижте  тук (06.03.2018)
Новите указания на НЗОК за отчитане на сумите по чл.37 от м. Март 2018 (21.02.2018)
Писмо на БЛС до МЗ относно включването на медицинските /извинителни/ бележки в основния ни пакет дейности /16.02.2018/
Проекти за нормативни актове: Основен пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и проект за промяна в нар.8 за профилактичните и диспансерни прегледи виж ТУК   Проект за НРД 2018: виж ТУК
Регламент на ЕС  2016/679 за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.
СИГНАЛ на ДСОПЛ относно изпратени до ОПЛ в гр.София писма с указания въвеждащи нов начин на отчитане на сумите по чл.37 от ЗЗО променящ НРД- 2017 и индивидуалните ни договори със СЗОК (2.2.2018)
Препоръки за отчитане на сумите по чл.37 за м. Януари / в приложения файл 1.2.2018/
Драйвери за връзка на касови апарати Дейзи с компютър: изтегли от тук
Министерството на здравеопазването съобщи, че е направило към НЗОК всички заявени трансфери за потребителската такса при общопрактикуващите лекари (24 Януари 2018)
Информация на НЗОК относно  отчетен документ по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО, съдържащ номерата на документите за заплатени суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО
Писмо от НЗОК до директорите на РЗОК (19.01.2018)
    Бланки за годишните отчети в СРЗИ за 2017г.
ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИТЕ МЕДИКО - СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Формулярите се предават в СРЗИ, ул. “ВРАНЯ” № 20 (8.30 ч. - 17.00ч.) ІV ет., стая 411, 412,  Срок: до 16.02.2018г.
На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2017 г. може да  бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето (глоба от 500 до 1500лв).
Второ писмо на БЛС (10.01.2018) до г-н Ананиев във връзка с неизплатените суми по чл. 37 от м. Август 2017г.
Писмо на БЛС до НЗОК във връзка с неизплатените ни за 3 месеца суми по чл.37 от ЗЗО (4.01.2018г.)
На 3.01.2018г. в среща между ръководството на БЛС, НЗОК и Ж. Начева е постигнато споразумение за отлагане на отчетите на касовите бележки с 3 месеца.
Препоръки във връзка с възможната промяна в отчитането на сумите по чл.37 / номерата на касовите бележки/от 1.1.2018г.
Членски внос за БЛС.
При незаплащане над 6 месеца, може да бъдем "свалени" от регистър. Много колеги миналата година бяха санкционирани по устав с 50 лева за това забавяне. Може да проверите Вашия статус тук       Банкова сметка ТУК
Становище на НСОПЛБ и ДСОПЛ относно проект за промяна на наредба 3 за физическата годност на водачите на МПС (13.12.2017)
Становище на НСОПЛБ и ДСОПЛ относно проект за стандарт по ендокинология(13.12.2017)
БЛС изпрати писмо до Президента с искане за преразглеждане закона за бюджета на НЗОК с два мотива, единия от който е изискването за въвеждане при нас на нов отчет- опис с номерата на касовите бонове от таксите по чл.37 от ЗЗО.(11.12.2017)
Деца в риск и нашите задължения, виж писмо на СРЗИ и телефони и мейли за уведомяване по райони за гр. София (30.11.2017)
НЗОК: Неспазването на периодичността на диспансерните прегледи не е основние за отказ от заплащане. Виж писмото ТУК
Писмо на СЗОК относно сроковете за отчитане през м. Декември виж ТУК (27.11.2017)
Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ.
НЗОК и БЛС регламентират в НРД 2017 - може да видите и разпечатате от ТУК
Препарата за лечение на хепатит VIREAD може да бъде заменен с безплатния Tenofovir виж как тук
При прием в детска ясла се спазват изискванията на Наредба №26/2008г.чл.20 и 21
Вижте писмо- отговор на МЗ до БЛС (13.10.2017г.)
Промени в наредба №15 за Здравните книжки на работещите в хранителни и др. заведения от 31.10.2017г. виж тук
Писмо от РЗОК: Справка за наличните ваксини за Rota/HPV от всички лекари в срок 27.10.2017г. на мейла в офиса, който се отчитате  виж тук
На мейла predhospit@gmail.com може да изпращате (скенирани или снимани) бланки/листове с  искани от болница към Вас за предхоспитализационни изследвани и/или консултации при планов прием.
ВАС обяви Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за нищожна (9.10.2017)   Решението на ВАС от 5.10.2017 виж ТУК
Считано от 1.10.2017 г. съгласно параграф 17 от преходните и заключителни разпоредби на НРД 2017 протоколите за медикаментите трябва да бъдат разпечатани от софтуер, а не написани на ръка. От тази дата трябва да бъдат разпечатвани и всички рецептурни бланки.
РЗОК престават да приемат и финансови отчетни документи на хартиен носител (фактури и спецификации).
Проект- предложение на НСОПЛБ за бюджет ПИМП за 2018г. предвижда увеличение с 12.5% спрямо 2017г.(17.09.2017)
Таблица по пера виж ТУК
Видео урок: как да се абонираме през ПИС-а за получаване на съобщение по е-майл при качването/появата в ПИС на така наречената червена/зелена "дискета" с корекции преди 17-то число от месеца (4.11мин.)17.09.2017, обновена- от м.10.2017 не е възможна нотификация чрез SMS
Писмо на НЗОК относно отчитане на "Карта за отчитане на рисковите фактори за развитие на заболяване" (5.09.2017)
Националните консултанти по специалности за 2017г. виж ТУК (17.08.2017)
Правителствена стратегия в сектор здравеопазване 2017-2021г.
Писмо-отговор на НЗОК относно случаите на незаплащане на диспансерни прегледи при неспазването на препоръчителния период на медицинските дейности по диспансерното наблюдение.(7.08.2017)
МЗ въвежда задължително вписване на УИН на лекаря, издаващ медицинска бележка бл. МЗ 120 (11.08.2017)
Писмо на СРЗИ до ОПЛ за задълженията ни произтичащи от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО и резултати от тематична проверка на 72 медицински практики от Държавна агенция за закрила на детето и предписание.(4.08.2017)
Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол
и/или наркотични вещества или техни аналози
Указание на СРЗИ относно Медицинските бележки,съпътстваща документация, дата на издаване и контрол (20.07.2017)
Проект за промени в Устава на БЛС. Може да предложите Ваши промени. Пишете ни на: dsoplus@gmail.com
Новата бланка за Годишен план за имунизациите 2018г.(срок за подаване в СРЗИ на място или по интернет до 31 юли)
Указание НЗОК-БЛС заразпечатките в рецептурните книжки  (съкратен вариант от 25.04.2017)
НСОПЛБ предлага: След достигане на максималния брой (16) разпечатки в РК, същите се премахват и предоставят на пациента за съхранение. (22.6.2017)
Важна информация на СРЗИ за отчитане на Hexacima (16.06.2017)
Ще продължават запори на плащанията ни по договор с НЗОК при задължения над 100 лева.
Вижте коментар и писмото-отговор на МФ до БЛС тук  (13.06.2017)
КЗЛД (Комисия за защита на личните данни) започва проверки в сектор "Здравеопазване"14.06.2017
Необходими документи при проверка в практиката  може да изтеглите от тук
ВАЖНО! Не е необходимо да се изпращат никакви документи към КЗЛД!
Административният съд реши:  всички заповеди за налагане на санкции, издавани на основание Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК са нищожни.(12.06.2017)
ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ТЕЛК)
НРД 2017, в сила от 01.04.2017 г.(6.6.2017)
Информация за ЗОЛ относно административна такса за издаване на бланка МЗ-120 /за вратите / (1.06.2017г.)
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КНИЖКИ СЕ ПОЛУЧАВАТ САМО ОТ РЗОК (31.05.2017)
Задължително ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
за родители  на деца от 6  седмична  до 32 седмична възраст при ваксиниране срещу РОТАВИРУСНИТЕ ГАСТРОЕНТЕРИТИ
Задължително ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
за родители на деца на 12 или 13 годишна възраст при ваксиниране   срещу  ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС
Профилактични прегледи- дейности по НРД 2017(30.05.2017) д-р Ненов
Изявление на НСОПЛБ относно Регулативните стандарти(19.05.2017)
Важна информация в коридора на практиката (20.05.2017)
Презентации от конференцията на ДСОПЛ:
Промените в профилактичните и диспансерните прегледи. (13.05.2017) Новото в  НРД 2017,  (13.05.2017)       
Указание за начина на хоспитализация по онко- кл. пътеки и процедури (5.5.2017)
ОПЛ има ангажимент към онкологично болните само за първоначалното издаване на направление №7
Болниците издават последващите направленията по КП № 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 и  Амб.Процедура №5
Указание за провеждане на рехабилитация 30 дни  след хоспитализация 5.5.2017
Променената Наредба 15 за имунизациите е обнародвана в ДВ на 12.05.2017 виж наредбата тук
Отпада проба Манту и БЦЖ за 17 годишните, Вижте повече тук   Публикувана е и новата форма на сведение за извършините имунизации
    Вижте Мотивите ТУК
Ново указание на НЗОК от 12.05.2017г. връща изписването на тест-ленти отново при ОПЛ. Виж указанието тук
Указание на НЗОК за изписване на лекарства и медицински изделия (3.05.2017)
NB! Тест ленти за диабетици се изписват САМО от ендокринолог!
Писмо на БЛС до Бойко Борисов относно блокираните преводи на НЗОК при задължения към НАП (3.05.2017)
Указание БЛС-НЗОК за дейности извън работния график и  отчитането (30.04.2017)
Указание на НЗОК за разпечатките (до 16бр.листа)в Рецептурните книжки (30.04.2017)
Информация по чл.64а от ЗЗО и чл.82 от Закона за Здравето задължителна за поставяне в амбулаторията(24.04.2017)
Указание БЛС-НЗОК за прилагане на НРД 2017 11.04.2017
Писмо на НЗОК : всички лица със съмнение за морбили да се хоспитализират задължително (11.04.2017)
Заповед на МЗ за съвместна проверка РЗИ-РЗОК за изпълнение на имунизационния календар (5.04.2017)
Решение 593 на МС регламентира запор на преводите от НЗОК при наличие на задължения към НАП над 100лева
Промените в начина на работа от 1 април регламентирани в НРД 2017 (редакция 6.04.2017)
Министерството на здравеопазването взима превантивни мерки срещу разпространението на морбили на територията на страната 14.03.2017
Указание на НЗОК 2.03.2017г.
относно реда за отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу ротавирусните гастроентерити
Указание за кодирането на РМШ и РГЕ
ВАС постанови решение, с което отменя окончателно „Наредба № 10/02.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от НЗОК” 22.02.2017
БЛС и НЗОК се договориха да няма санкции при неизпълнение на критериите за качество в НРД
виж писмото тук (20.02.2017)
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ

Утвърдени критерии на НЗОК за предписване на монопрепарати по МКБ I1018.01.2017

Указание на НЗОК: аптеките са ДЛЪЖНИ да изпълняват рецепти с повече от един монопрепарат  по I10, виж указанието тук
Указание на НЗОК от 30.12.2016 относно предписване на лекарства по I10 след 1.1.2017г.:
Лекарства по I10 с едно активно вещество трябва да се предписват  на ОТДЕЛНА рецептурна бланка ( можете да изпишете до 3 медикамента  - монопрепарати на една рецепта- виж указанието тук . Няма изискване на касата всеки един монопрепарат да се изписва на отделна рецепта! Виж писмотоТУК .
Виж списъка със 100% реинбурсираните  медикаментите тук
Указание на НЗОК за презаверка на Рецептурните книжки.Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ. НЗОК и БЛС регламентират в НРД 2017 - може да видите и разпечатате от ТУКCopyright © 2016-2018
                   ДСОПЛ
Global Family Doctor
НСОПЛБ
БЛС
споделяне в социални мрежи


конкурс на БЛС
Дарителската сметка на Адриана и Георги
виж ТУК
Електронна Академия за
Продължаващо Медицинско Обучение
Обучителни модули Клинични модули Видео
Казуси тестове,Ръководства,Статии
Регистрирай се тук

Протестна декларация
На  Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари
   Декларираме следните  искания :
1. Намаляване на административните ни дейности и задължения  рефлектиращи     негативно на медицинското обслужване на пациентите ни.
   Декларираме искане за  отпадане от основния пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК издаването на медицински извинителни бележки.
2. Отпадане на социалните ни дейности.
3. Иницииране на законодателна промяна в ЗЗО (Закона за здравното осигуряване) за  отпадане на отчетите с описите на касовите бележки по чл.37 ал.6.
4. Всички групи лица освободени от потребителка такса  да заплащат пълния размер на   таксата, а сумите да им бъдат реинбурсирани от съответните институции.
5. Заплащане при всяко посещение при лекаря на пълния размер на потребителската   такса в размер на 1% от МРЗ (минимална работна заплата).
6. Отпадане на 24 часовото ни разположение.
За всички гореупоменати точки сме готови на диалог в разумен срок, както и на ефективни протестни действия!