ДРУЖЕСТВО   НА   СОФИЙСКИТЕ   ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ   ЛЕКАРИ
официален   сайт   на   ДСОПЛ
СИЛНИ СМЕ, КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО!
   телефон: +359 886408437                                                                                                    e-mail: dsoplus@gmail.com

ПОСЕТИТЕЛИ


Stats Of Hits
Промените в Наредба №15 за имунизациите и в имунизационния календар: от 12 май 2017г.  Отпада проба Манту и реимунизация с БЦЖ на отрицателните за 17-годишните, Запознаваме лицето и/или неговия законен представител с показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт, При нежелани реакции след ваксинация не уведомяваме РЗИ, а се съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ реда на чл. 184, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина".

Новите моменти в начина на работата ни въведени с анекс към НРД виж тук (11.03.2019) актуализирана!
До 10 март е срока за подаване ( по пощата или на място) на годишните отчети за отпадъците към ИАОС 
Процедура и необходими документи за ОТПАДЪКА, наредби и указания за регистрация и отчитане -  вижте  тук
Приложение 12а 2019/ дейности по профилактика, рискови групи / от Анекса към НРД с нанесени в жълто ВАЖНИ промени
Бланки за годишните отчети в СРЗИ за 2018г. (Писмо-указание  и бланки изтегли от ТУК)
ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИТЕ МЕДИКО - СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Формулярите се предават в СРЗИ, ул. “ВРАНЯ” № 20 (8.30 ч. - 17.00ч.) ІV ет., стая 411, 412,  Срок: до 16.02.2019г.
На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2018 г. може да  бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето (глоба от 500 до 1500лв).
От 1.01.2019г. издаването на Медицинско за встъпване в брак не е в пакета услуги заплащани от НЗОК
Анекс към НРД 2018 в сила от 1.01.2019г. Обърнете внимание на § 15. (4.01.2019)
На 7 декември НЗОК отмени указанието за предписване на лекарствени средства виж ТУК
Отменено! Изписване на лекарствени средства с повече от 5 дни разлика, следва да се извършва на отделна рецептурна бланка
виж указанието на СЗОК ТУК
Правилник за финансова взаимопомощ на членовете на ДСОПЛ (3.11.2018)
Писмо на ДСОПЛ относно исканата справка за издадените болнични листове (6.11.2018)
Проект за бюджет 2019 изготвен от  ДСОПЛ (5.11.2018)
Видео- урок за подаване на новата многоредова фактура в ПИС за ползващите програма Хипократ виж ТУК (25.10.2018)
Указание на ДСОПЛ относно новата наредба за застраховане (12.10.2018)
Постановление № 208 от 25 септември 2018 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия виж ТУК (2.10.2018)
Официална презентация на новите модели на здравно осигуряване, предложени от министър Ананиев виж ТУК  (26.09.2018)
Бланка за Годишен план за имунизациите през 2019г. (срок за подаване в СРЗИ на място или по интернет на (pek@srzi.bg)  до 31 юли 2019г.)
                                                                                                                           
Приложение 12а / дейности по профилактика, рискови/ от НРД 2018 с нанесени в жълто ВАЖНИ промени отразяващи допълненията внесени с Анекса към НРД
ОТВОРЕНО ПИСМО на ДСОПЛ до министър Ананиев (24.06.2018)
Процедура по публикуване на ГФО в Търговския регистър за ЕООД, срок 30.06.2018г.( само за ЕООД!)
Писмо на НЗОК относно информация предоставяна за отчитане на групови практики (15.06.2018)
Протокол от срещата между БЛС-НЗОК(21.06.2018)
Указание на СЗОК относно изписване на комбинирана терапия за J44.8 в сила от 16.06.2018
Д-р Г. Николова и д-р Н. Брънзалов (членове на УС на ДСОПЛ) са избрани в УС на БЛС  (д-р Брънзалов за зам. председател) на 68 отчетно-изборен събор на БЛС (10.06.2018)
Важна информация на председателя на БЛС-СЛК относно програмата за застраховане "Професионална отговорност на лекарите" и становище на Комисия по финансов надзор виж тук
Указание на НЗОК относно изследванията и консултациите по искане на ТЕЛК виж тук (31.05.2018)
Писмо на НСОПЛБ до НЗОК относно проблема с отчитането на груповите практики виж тук
      Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ.
Това е   регламентирано в НРД 2018 - може да разпечатате от ТУК (обновена 30.05.2018)
Практически указания за ОПЛ по прилагане на GDPR Европейски регламент за защита на личните данни (17.05.2018)
ВАЖНО! Съвместно указание БЛС- НЗОК за работата ни в условията на НРД 2018(16.05.2018)
Указание на НЗОК относно изписване на медикаменти на пациенти с ХОББ и тест-ленти (11.05.2018)
Длъжностна характеристика за медицинска сестра/специалист по здравни грижи 2018
Указание на НЗОК и БЛС РД-16-9/4.04.2018г.за валидноста на бланките(първични медицински документи)
НРД - 2018, анекс към НРД и Приложения
Бланка МЗ-119 за санаториално лечение - изисквания на НОИ София и начина на попълване вижте ТУК

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.(ДВ брой 28 от 29 март)
НАРЕДБА № 3 от 20 март 2018 г.
за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за ПИМП стр.2-9 (30.03.2018)
Писмо на СРЗИ до ОПЛ за запознаване с Етичния кодекс при работа с деца  (29.03. 2018)
Промени в Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ бр.27) в сила от 1 Април (27.03.2018)
Новите указания на НЗОК за отчитане на сумите по чл.37 от м. Март 2018 (21.02.2018)
Писмо на БЛС до МЗ относно включването на медицинските /извинителни/ бележки в основния ни пакет дейности /16.02.2018/
Проекти за нормативни актове: Основен пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и проект за промяна в нар.8 за профилактичните и диспансерни прегледи виж ТУК   Проект за НРД 2018: виж ТУК
Регламент на ЕС  2016/679 за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.
СИГНАЛ на ДСОПЛ относно изпратени до ОПЛ в гр.София писма с указания въвеждащи нов начин на отчитане на сумите по чл.37 от ЗЗО променящ НРД- 2017 и индивидуалните ни договори със СЗОК (2.2.2018)
Препоръки за отчитане на сумите по чл.37 за м. Януари / в приложения файл 1.2.2018/
Драйвери за връзка на касови апарати Дейзи с компютър: изтегли от тук
Министерството на здравеопазването съобщи, че е направило към НЗОК всички заявени трансфери за потребителската такса при общопрактикуващите лекари (24 Януари 2018)
Информация на НЗОК относно  отчетен документ по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО, съдържащ номерата на документите за заплатени суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО
Писмо от НЗОК до директорите на РЗОК (19.01.2018)
Второ писмо на БЛС (10.01.2018) до г-н Ананиев във връзка с неизплатените суми по чл. 37 от м. Август 2017г.
Писмо на БЛС до НЗОК във връзка с неизплатените ни за 3 месеца суми по чл.37 от ЗЗО (4.01.2018г.)
На 3.01.2018г. в среща между ръководството на БЛС, НЗОК и Ж. Начева е постигнато споразумение за отлагане на отчетите на касовите бележки с 3 месеца.
Препоръки във връзка с възможната промяна в отчитането на сумите по чл.37 / номерата на касовите бележки/от 1.1.2018г.
Становище на НСОПЛБ и ДСОПЛ относно проект за промяна на наредба 3 за физическата годност на водачите на МПС (13.12.2017)
Становище на НСОПЛБ и ДСОПЛ относно проект за стандарт по ендокинология(13.12.2017)
БЛС изпрати писмо до Президента с искане за преразглеждане закона за бюджета на НЗОК с два мотива, единия от който е изискването за въвеждане при нас на нов отчет- опис с номерата на касовите бонове от таксите по чл.37 от ЗЗО.(11.12.2017)
Деца в риск и нашите задължения, виж писмо на СРЗИ и телефони и мейли за уведомяване по райони за гр. София (30.11.2017)
НЗОК: Неспазването на периодичността на диспансерните прегледи не е основние за отказ от заплащане. Виж писмото ТУК
Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ.
НЗОК и БЛС регламентират в НРД 2017 - може да видите и разпечатате от ТУК
Препарата за лечение на хепатит VIREAD може да бъде заменен с безплатния Tenofovir виж как тук
При прием в детска ясла се спазват изискванията на Наредба №26/2008г.чл.20 и 21
Вижте писмо- отговор на МЗ до БЛС (13.10.2017г.)
Промени в наредба №15 за Здравните книжки на работещите в хранителни и др. заведения от 31.10.2017г. виж тук
Писмо от РЗОК: Справка за наличните ваксини за Rota/HPV от всички лекари в срок 27.10.2017г. на мейла в офиса, който се отчитате  виж тук
На мейла predhospit@gmail.com може да изпращате (скенирани или снимани) бланки/листове с  искани от болница към Вас за предхоспитализационни изследвани и/или консултации при планов прием.
ВАС обяви Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за нищожна (9.10.2017)   Решението на ВАС от 5.10.2017 виж ТУК
Считано от 1.10.2017 г. съгласно параграф 17 от преходните и заключителни разпоредби на НРД 2017 протоколите за медикаментите трябва да бъдат разпечатани от софтуер, а не написани на ръка. От тази дата трябва да бъдат разпечатвани и всички рецептурни бланки.
РЗОК престават да приемат и финансови отчетни документи на хартиен носител (фактури и спецификации).
Проект- предложение на НСОПЛБ за бюджет ПИМП за 2018г. предвижда увеличение с 12.5% спрямо 2017г.(17.09.2017)
Таблица по пера виж ТУК
Видео урок: как да се абонираме през ПИС-а за получаване на съобщение по е-майл при качването/появата в ПИС на така наречената червена/зелена "дискета" с корекции преди 17-то число от месеца (4.11мин.)17.09.2017, обновена- от м.10.2017 не е възможна нотификация чрез SMS
Писмо на НЗОК относно отчитане на "Карта за отчитане на рисковите фактори за развитие на заболяване" (5.09.2017)
Националните консултанти по специалности за 2017г. виж ТУК (17.08.2017)
Правителствена стратегия в сектор здравеопазване 2017-2021г.
Писмо-отговор на НЗОК относно случаите на незаплащане на диспансерни прегледи при неспазването на препоръчителния период на медицинските дейности по диспансерното наблюдение.(7.08.2017)
МЗ въвежда задължително вписване на УИН на лекаря, издаващ медицинска бележка бл. МЗ 120 (11.08.2017)
Писмо на СРЗИ до ОПЛ за задълженията ни произтичащи от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО и резултати от тематична проверка на 72 медицински практики от Държавна агенция за закрила на детето и предписание.(4.08.2017)
Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол
и/или наркотични вещества или техни аналози
Указание на СРЗИ относно Медицинските бележки,съпътстваща документация, дата на издаване и контрол (20.07.2017)
Проект за промени в Устава на БЛС. Може да предложите Ваши промени. Пишете ни на: dsoplus@gmail.com
Новата бланка за Годишен план за имунизациите 2018г.(срок за подаване в СРЗИ на място или по интернет до 31 юли)

Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ. Това е   регламентирано в НРД 2018 - може да разпечатате от ТУК (обновена 30.05.2018)Copyright © 2016-2019
                   ДСОПЛ
Global Family Doctor
НСОПЛБ
БЛС
споделяне в социални мрежи


конкурс на БЛС
SMS
на кратък номер
17 777
с текст: DMS GOGO
цената на еднократен  sms е 1 лв.
Дарителската сметка
виж ТУК
Електронна Академия за
Продължаващо Медицинско Обучение
Обучителни модули Клинични модули Видео
Казуси тестове,Ръководства,Статии
Регистрирай се тук

БЛС-СЛК
От 10 март ЗД Алианц временно прекратява сключването на нови застраховки!

ДСОПЛ застрахова своите членове със
"Задължителна застраховка за лицата упражняващи медицинска професия"
Към застраховката може да се присъединят и други колеги
Виж как  тук