Copyright © 2016
             ДСОПЛ
                                                                                                                        Създаване на сдружението
Организацията е създадена през 2002 година с наименование Сдружение на общопрактикуващи лекари-София/СОПЛС/  с председател д-р Мая Цветанова.
На събрание на 03. 10. 2009 година е взето решение за учредяване на ДРУЖЕСТВО НА СОФИЙСКИТЕ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ/ ДСОПЛ/ чрез сливане на ДРУЖЕСТВОТО НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ В СОФИЯ (ДСЛС) и СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В СОФИЯ (СОПЛС). Избрани са членовете на Управителния съвет и Контролната комисия.
С Решение № 1 от 28.06.2010 година на Софийски градски съд Регионалното дружество е вписано в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел с органи на управление - Общо събрание и Управителен съвет в състав: Делфина Зарзоса Нуниез-председател, Милен Димитров Стратиев-зам.председател, Павлина Здравкова Петрова-зам.председател и Мартин Недялков Георгиев-секретар
На общо събрание на 30.04.2011 година ,ръководството на ДСОПЛ:Председателят д-р Нуниез , зам.председателят д-р Здравкова и секретарят д-р Недялков подават оставки.
Събранието избира ново ръководство с председател д-р Володя Василев, зам.председател д-р Ясен Тончев и секретар д-р Катрин Караджова, които завършат мандата.
С Решение № 2 от 25. 07. 2011 година са направени промени в Устава, седалището и адреса на управление на Дружеството.
Заличени са Председателя - Делфина Нуниез, Заместник председателя - Павлина Петрова и Секретаря - Мартин Недялков, като са вписани нови членове на Управителния съвет - Председател - Володя Велев Василев, Заместник председател - Ясен Георгиев Тончев, секретар - Катрин Боянова Караджова и член - Соника Илиева Колева,представляващи сдружението.
Поради изтичане на мандата на Управителния съвет на 27.10.2012 година се провежда Общо събрание на сдружението в Александровска болница , което избира за председател д-р Володя Василев , зам.председател д-р Красимира Косева и секретар д-р Соника Колева. Одитен доклад
В този състав дружеството не е регистрирано в СГС.
С Решение №3 на 20.05.2016г. в СГС се вписва мандата на Управителния съвет гласуван на 27.10.202г.  -  три години и седем месеца след проведеното Общо събрание.
На 28.05. 2016 година е свикано Общо събрание на дружеството на което е избаран нов председател (д-р Георги Миндов) и нов управителен съвет с Решение №4: . Извършен е одит за периода Одитен доклад 2012-2016.
Спрени са т.нар. Тийм-билдинги, започва активна дейност възстановяване връзките на Дружеството с членовете му, с НСОПЛБ, БЛС, активна позиция и дейност по текущи и дългосрочни проблеми в ПИМП.
Доклад за дейността на дружеството 2016-2017г.: виж ТУК       Финансов отчет за 2017г.  виж ТУК
На Общо събрание проведено на 12 май 2018г. са подадени оставки от членове на  УС и КК. Избрани са нови членове.
Отчет за дейността на ДСОПЛ и УС за 2016-2019 година Виж тук

                                         
споделяне в социални мрежи