Copyright © 2016-2023
             ДСОПЛ
Декларирам, че съм запознат с Устава на ДСОПЛ и  практикувам Обща медицина:
Заявлението за членство е в свободен текст, необходимо е да посочите име, адрес на практиката, УИН и телефон
Изпратете молбата- заявлевие  до Управителния съвет на адрес:  dsoplus@gmail.com
Необходимо е и да заплатите по банков път встъпителна вноска 5 /пет/ лв, и членски внос  за  и 2023  година
Членския внос е в размер на 3 /три/ лева месечно, 36 лева за календарна година
                                   Устав на ДСОПЛ                                
ЧЛЕНСТВО - ВЪЗНИКВАНЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 14.
(1) Членството в  Дружеството е индивидуално.
(2)Създава се регистър на членовете на Дружеството, чието съдържание и ред за водене се определят с Правилника за дейността на Дружеството.
Чл. 15. (1) Приемането на нови членове се решава от Управителния съвет в едномесечен срок след постъпване на писмена молба за членство в  Дружеството, с която се декларира приемането на целите и съобразяване с Устава на ДСОПЛ,отговарят на изискванията за лекарска правоспособност в Република България и практикуват Обща медицина.
(2) Решението на УС за приемане или отхвърляне на молбата се съобщава на заинтересованите лица по подходящ начин в 7 дневен срок.
(3) Отказът за премане от УС може да се обжалва в десетдневен срок от съобщението пред Общото събрание на Дружеството.
(4) Решението на Общото събрание е окончателно, взема се с обикновенно мнозинство от присъстващите и се съобщава на заинтересованото лице писмено.
Чл. 16. (1) Всеки член на Дружеството има право да:
1.      участва в управлението на Дружеството;
2.      изразява свободно своето мнение за дейността на ДСОПЛ ;
3.      бъде информиран за неговата дейност;
4.      ползва защита на правата и интересите си; 
5.      се ползва от резултатите от цялостната дейност на Дружеството;
6.      поставя пред органите на Дружеството за разглеждане и решаване въпроси по дейността на ДСОПЛ и собствени инициативи във връзка с осъществяване целите на Дружеството;
7.      бъде информиран от органите на управление за дейността на ДСОПЛ , съгласно настоящия Устав;
8.      бъде представляван и защитаван пред съответните органи, институции и лица при възникване на професионални, етични и правни спорове;
9.      участва във формите на професионална квалификация, организирани от Дружеството.
Чл. 17. Членовете на Дружеството са длъжни:
1.     Да спазват неговия Устав и да изпълняват решенията на неговите органи взети по установения в закона или настоящия Устав ред;
2.     Да участват в неговата дейност, да издигат авторитета му и да спомагат за постигане на поставените цели;
3.     В своите действия да се ръководят и съблюдават принципите на Дружеството;
4.     Да не извършват действия уронващи престижа на Дружеството;
5.     Редовно да плащат членския си внос.
Чл. 18. (1) В срок до петнадесет дни от приемането му всеки член на  Дружеството на софийските  общопрактикуващи лекари   внася встъпителна вноска в размер определен от Общото събрание.
(2) Всеки член на Дружеството дължи месечен членски внос в размер определен по решение на Общото събрание за всяка календарна година.
Чл. 19.
(1) Членството в Дружеството се преустановява:
   1. с едностранно волеизявление до Дружеството с писмена молба от заинтересованото лице
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на Дружеството;
3. с изключването поради неспазване на Устава или умишлени действия, уронващи престижа и интересите на Дружеството;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане поради невнасяне на членски внос за повече от дванадесет последователни месеца.
(2) Решението за изключване по т. 3 от предходната алинея се взема от Управителния съвет с квалифицирано мнозинство - 2/3 от неговите членове. Решението може да се обжалва в десетдневен срок пред Общото събрание на Дружеството като неговото решение е окончателно.
(3)Преустановяване на членството поради отпадане по т. 5 на ал. 1  се решава от УС след като разгледа отчетните документи за събиране  на  членския внос или протоколите за съответните мероприятия. 
(4) Внесените до момента на преустановяване на членството средства не подлежат на връщане.


БАНКОВА СМЕТКА НА ДСОПЛ
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BG18 UBBS 8002 1051 9744 40
BIC UBBSBGSF 
Основание за плащане д-р........................................
      ..................
УИН......................................

чл.внос ДСОПЛ за период: от.....до...... .

Stats Of Hits
Заявление
ПРОВЕРКА НА ЧЛЕНСТВО И ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС: КЛИКНИ ТУК