Медицински документи които издаваме извън основния пакет дейности гарантирани от бюджета  на НЗОК        (съгласно наредба №2):    

1.Медицинско свидетелство за здравословно състояние:  Карта за предварителен медицински преглед
                                                                                                                                  (за работа, управление на МПС и др.)
2. За кандидатстване в учебно заведение - за  ученици след 7 клас или ВУЗ

3.Заверка на здравна книжка ( за работа в хранителни, детски градини, фризьорски  и др. заведения)

4.Медицинско свидетелство за удостоверяващо здравословно състояние необходимо за представяне в друга   държава                                                                                                                                                                                                                          
5.Медицинско свидетелство  за представяне пред застрахователна   компания                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6. Бл. 119 на МЗ ( за санаториално-курортно лечение и др.) / зелен талон/

7 .Удостоверение за социални грижи /интеграционни добавки за лекарства/

8. .Медицинска (извинителна) бележка бл.МЗ-120 (виж отговор на питане от НЗОК)  и Репортаж по Канал 1    
                                                                                               Изтегли бланка за вратите от ТУК

9. Съобщение за смърт и разрешение за кремация

10. Здравно-осигурителна книжка. ( Според Наредбата за достъпа НЗОК издава Здравно- осигурителните книжки).Виж тук

11. Рецептурна бланка за психотропни или упойващи вещества/ зелена или жълта/ рецептурна бланка виж ТУК

12.  Дубликат от издаден документ / увреден, загубен или унищожен по вина на пациента/.

13. Етапна епикриза

Забележка: За дейностите и документите  извън основния пакет гарантиран по Наредба 2 всяко лечебно заведение може да формира цена за административната услуга.
Ценоразписа трябва да бъде поставен на видно място в лечебното заведение или амбулаторията и да бъде издаден касов бон.

                                                 Документи, които общопрактикуващите лекари не издават:

- Медицински свидетелства  за участие в Спортни прояви, предсъстезателни, физически тестове за  оценка на физическа годност , туристически прояви и др. подобни. Същите се издават от Спортни лекари в специализирани цантрове, съгласно Наредба №8:
По смисъла на тази наредба "лица, упражняващи физическо възпитание и спорт" са лицата, които системно участват в тренировъчна и спортносъстезателна дейност, провеждат занимания с физически упражнения и спорт в училищата при организирането на извънкласна и извънучилищна спортна дейност, спортни състезания и спортно-туристически прояви.

-Медицински свидетелства за пред съда и разследващите органи (издава се болничен лист +  медицинско от ЛКК)


                                     НЗОК заплаща  за издаването на следните документи:
                                                                      / съгласно Наредба № 2 от 2016 г. /

1. Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак;
2. Изготвяне на Медицинско удостоверение за постъпване на работа на лица от 16- до 18-годишна възраст;
3. Медицинска експертиза на работоспособността: Издаване на първичен болничен лист;
                                                                                                            Издаване на вторичен болничен лист;
4. Насочване за медицинска експертиза към ЛКК
5.  Подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална експертна
лекарска комисия (ТЕЛК)
6.  Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
7.  Оформяне на здравно-профилактична карта, предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта
8.  Издаване на медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, необходими за детска градина


Вижте презентацията от Конференцията на ДСОПЛ на 13 май 2017г. Тук

Copyright © 2016
             ДСОПЛ
споделяне в социални мрежи

Stats Of Hits