Медицинско за брак

Нормативна база: Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак
издадена от Министерството на народното здраве
Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 1985г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 1987г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 1988г., изм. ДВ. бр.65 от 9 Август 1991г.

-Издава се 30 / тридесет дни / преди датата на сключване на брак

- Необходимо е предварително изследване на кръв за Васерман и по желание за ХИВ /СПИН/,
                               Изследването не се финансира от НЗОК и се заплаща по ценоразпис

- Медицинското се издава се от личния лекар, след преглед и преценка на Психичния, Белодробния и Кожно- венерологичния статус за наличие на заболявания включени в приложение 1, 2 ,3 на инструкцията,

При необходимост се насочва за уточняване към консултант в съответния диспансер.
Услугата се финансира от НЗОК за осигурени лица / Заплаща се потребителска такса/