Процедура по отпускане на  помощни средства за хора с увреждания

                                Нормативна база: ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

1.  Личния лекар,  след преглед и преценка на състоянието на пациента при възникнала необходимост от помощни средства за хора с увреждания
         (не е необходимо да имат  задължително ТЕЛК решение) като: слухови апарати, инвалидни колички, антидекубитални дюшеци, ортопедични обувки и др. насочва пациента към    специализирана по профила ЛКК с направление НЗОК №6.
    - Вида комисия виж в прил.№7 от ППЗИХ,  комисиите в гр.София виж тук
    - Ако лицето разполага  с ТЕЛК/НЕЛК решение и в него е определено необходимостта от помощни средства не се изисква протокол от специализирана  ЛКК.

   2.  Изготвя се Протокол от специализирана ЛКК / Лекарска консултативна комисия / по профила на заболяването,
         който придружен от ТЕЛК решение / ако има такова/, с Молба по образец и Лична карта или при невъзможност пациента сам да подаде документите е необходимо близките да изготвят пълномощно

   3. Подаване на  документите  в Районната служба на Агенция по социално подпомагане /АСП/ по адрес на пациента Виж тук
        Декларира се начина на получаване на паричните средствата  по банков път или по ведомост в кварталния пощенски клон.

   4. На следващия месец след подаването в АСП се изготвят Заповеди за отпускане на помощните средства, / или отказ/.
        
    5. Превеждат  се паричните средствата  в  Пощенския клон по местоживеене или се превеждат по банков път на следващия календарен месец.

    6. След  получаване на финансовите средства,  помощните  средства се получават или се  доставят  на място в дома на пациента и се заплащат се с отпуснатите средства,                     Фирмата -доставчик изготвя приемно- предавателни документи, гаранционни карти и се издава фактура-оригинал.

    7 . Пациента или негови близки представят се  на соц. служби оригинал-фактурата от фирмата за получените средства.

     Забележка: за всяко конкретно помощно средство АСП определя експлотационен срок (виж в прил.№7). След изтичането му при необходимост от ново помощно средство е необходимо процедурата по т.1-7 от горното указание да се повтори.

Copyright © 2016
             ДСОПЛ
споделяне в социални мрежи