Спешна медицинска помощ

МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ на АДРЕС  СЕ ОСИГУРЯВА И ФИНАНСИРА ОТ ДЪРЖАВАТА и НЕ Е в пакета услуги включени в наредба №2 /основен пакет дейности на ОПЛ/

Според чл. 99 от Закона за здравето държавата организира и финансира системата за оказване на медицинска помощ при спешни състояния.
Под спешно състояние се разбира остро състояние или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ.
В НАРЕДБА 25 ОТ 4 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ",   е ясно дефинирано какво е спешна медицинска помощ:
Чл. 2. Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма.
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Обект на спешна медицинска помощ са:
1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
2. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП);
3. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
4. Жени със започващо раждане или аборт;
5. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
6. Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

Медицинската помощ при спешни състояния е насочена към предотвратяване на смърт, на тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи.

Всяко лечебно заведение е длъжно да извърши възможния обем медицински дейности при пациент в спешно състояние на теритарията на лечебното заведение, независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статут до пристигането на екип на СМП.

    Наредба 2:   ОПЛ оказва спешна помощ само при спешни състояни възникнали на територията на лечебното заведение:

4. Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента:
4.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (поставяне на въздуховод, трахеална пункция);
4.2. изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж;
4.3. осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени продукти;
4.4. електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.

                                                   Правила за извършване на домашни посещения: виж тукCopyright © 2016
             ДСОПЛ
споделяне в социални мрежи